Artikel 1.

Definities 1.1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

A.      Mama’s van pareltjes: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mama’s van pareltjes gevestigd aan Bourgognestraat 6 te Sittard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77168735

B.      Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mama’s van Pareltjes en de deelneemster

C.      Deelneemster: diegene die met Mama’s van pareltjes een overeenkomst aangaat en/of

deelneemt aan een programma

D.      Programma: het programma, de workshop, het coaching gesprek, online programma en alle andere activiteiten die door Mama’s van pareltjes worden verzorgd en die bijdrage aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelneemster(s)

E.       Materialen: alle door Mama’s van pareltjes ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, adviezen, concepten, documenten, programma’s, lesmaterialen of (elektronische) bestanden

F.       Website: de website Mamasvanpareltjes.nl die door Mama’s van pareltjes wordt beheerd.

Artikel 2.

Algemeen

 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mama’s van pareltjes en de deelneemster.

 2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Mama’s van pareltjes deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk of via de e-mail aan de deelneemster heeft bevestigd.

2.3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mama’s van pareltjes vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4 Mama’s van pareltjes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3.

Aanbod en offertes

3.1. De deelneemster staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Mama’s van pareltjes opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Mama’s van pareltjes haar aanbod of offerte baseert.

3.2. Alle door Mama’s van pareltjes gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Mama’s van pareltjes is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de deelneemster binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Mama’s van pareltjes is bevestigd.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van Mama’s van pareltjes binden Mama’s van pareltjes niet.

Artikel 4.

Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:

a. de deelneemster de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Mama’s van pareltjes heeft geretourneerd;

b. de deelneemster uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Mama’s van pareltjes;

c. de deelneemster het bestelproces op de website succesvol heeft doorlopen.

4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de deelneemster tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Mama’s van pareltjes de deelneemster onverwijld een bevestiging via de e-mail.

Artikel 5.

Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Mama’s van pareltjes een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Mama’s van pareltjes op. De deelneemster kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De deelneemster kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Mama’s van pareltjes de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de deelneemster een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

5.2. De overeenkomst tot het volgen van een programma leidt voor Mama’s van pareltjes tot een inspanningsverplichting, waarbij Mama’s van pareltjes gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Mama’s van pareltjes garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen, van de inzet van de deelneemster(s) en van omstandigheden waarop Mama’s van pareltjes geen invloed kan uitoefenen.

 5.3. Mama’s van pareltjes heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Mama’s van pareltjes verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

5.4. Mama’s van pareltjes zal nimmer gehouden zijn haar werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 6.

Verplichtingen van de deelneemster

6.1. Als Mama’s van pareltjes voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de deelneemster, is Mama’s van pareltjes van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de deelneemster nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

6.2. De deelneemster dient zich te onthouden van gedragingen welke het Mama’s van pareltjes onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 7.

Het Programma

7.1. Mama’s van pareltjes is bevoegd een deelneemster die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van het programma onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot het programma te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Mama’s van pareltjes op vergoeding van eventuele schade.

7.2. Van de deelneemster wordt verwacht dat zij actief deelneemt aan het programma.

7.3. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende het programma is niet toegestaan.

7.4. Roken op de locatie waar het programma wordt gegeven is niet toegestaan.

7.5. Indien de betrokken deelneemster om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

7.6. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door de deelneemster zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de deelneemster zelf betaald worden.

Artikel 8.

Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelneemster(s)

9.1. Programma’s bedoeld voor meerderen personen gaan alleen door als het minimaal aantal deelneemsters zijn aangemeld, zoals overeengekomen met de deelneemster.

9.2. Als er onvoldoende deelneemsters zijn aangemeld, bespreekt Mama’s van pareltjes mogelijke alternatieven met de deelneemster(s).

9.3. Mama’s van pareltjes plaatst deelneemsters in een programma in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

Artikel 9.

Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een programma

De wijze van annulering, ontbinding of opzegging van een programma is per programma verschillend en er zal dus bij elk programma een persoonlijk passende voorwaarden opgesteld worden.

Artikel 10.

Overmacht

10.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

10.2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

10.3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige en acute ziekte, stroomuitval, storingen in het digitale netwerk, verkeersbelemmeringen, weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, rellen en terrorisme, diefstal, virusinfectie of computervredebreuk door derden en overheidsmaatregelen.

Artikel 11.

Honorarium & betalingsvoorwaarden

11.1. Het honorarium van Mama’s van pareltjes bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Mama’s van pareltjes, gewerkte tijdseenheid.

11.2. Alle door Mama’s van pareltjes opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de deelneemster gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

11.3. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Mama’s van pareltjes in overleg met de deelneemster voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

11.4. Mama’s van pareltjes behoudt zich het recht voor in overleg met de deelneemster jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

11.5. Mama’s van pareltjes is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de deelneemster in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de deelneemster voldaan zijn.

Artikel 12.

Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Tenzij Mama’s van pareltjes en de deelneemster schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Mama’s van pareltjes volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.

12.2. Zonder voorafgaande toestemming van Mama’s van pareltjes is het de deelneemster niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

12.3. Mama’s van pareltjes behoudt het recht het voor de deelneemster uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4. Indien de deelneemster in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Mama’s van pareltjes, dan is de deelneemster aansprakelijk voor alle schade die Mama’s van pareltjes daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

12.5. De deelneemster vrijwaart Mama’s van pareltjes voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de deelneemster verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13.

Aansprakelijkheid en verjaring

 13.1. Alle deelneemsters zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens een programma.

13.2. Mama’s van pareltjes kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10;

b. enige daad of nalatigheid van de deelneemster, dan wel andere personen, die door of vanwege de deelneemster te werk zijn gesteld.

13.3. De deelneemster is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en stukken. Mama’s van pareltjes is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de deelneemster aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De deelneemster vrijwaart Mama’s van pareltjes tegen alle aanspraken ter zake.

13.4. De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

13.5. Mama’s van pareltjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelneemsters die verband houdt met deelname aan het programma.

13.6. De deelneemster is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelneemster en Mama’s van pareltjes gezamenlijk doorbrengen als daarna. De deelneemster is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor haar eigen (geestelijke) gezondheid.

13.7. Mama’s van pareltjes is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelneemster van de inhoud van het programma.

13.8. Mama’s van pareltjes kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelneemster op het terrein van Mama’s van pareltjes of op de locatie waar het programma wordt gegeven.

13.9. Mama’s van pareltjes is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

13.10. Mama’s van pareltjes kan door de deelneemster niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Mama’s van pareltjes verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de deelneemster.

13.11. Mama’s van pareltjes is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mama’s van pareltjes.

13.12. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Mama’s van pareltjes in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Onder indirecte schade wordt o.a. begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. Ook vermeende psychische schade die deelneemsters claimen te hebben opgelopen tijdens programma’s die Mama’s van pareltjes verricht heeft, valt onder deze clausule.

13.13. Wanneer Mama’s van pareltjes is gehouden aan vergoeding van door de deelneemster geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. De totale vergoeding van Mama’s van pareltjes aan de deelneemster kan nooit meer bedragen dan 1000 Euro bedragen.

13.14. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van programma’s die Mama’s van pareltjes uitvoert , staat het de deelneemster vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelneemster zelf om te bepalen of deelname voor haar verantwoord en aanvaardbaar is.

13.15. Alle rechtsvorderingen dient de deelneemster binnen 1 jaar in te stellen als zij niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Mama’s van pareltjes. Handelt de deelneemster niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 14.

Ontbinding van de overeenkomst

Dit is per programma verschillend en Mama’s van pareltjes zal bij elk programma de passende overeenkomst bijvoegen.

Artikel 15.

Geheimhouding en maken van opnames

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2. Als Mama’s van pareltjes op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Mama’s van pareltjes zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mama’s van pareltjes niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelneemster niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

15.3. In het kader van de overeenkomst kan Mama’s van pareltjes een (video)gesprek opnemen dat de deelneemster voert met Mama’s van pareltjes, zodat de deelneemster en Mama’s van pareltjes het gesprek kunnen evalueren en Mama’s van pareltjes de deelneemster daaromtrent van advies kan voorzien. Mama’s van pareltjes en de deelneemster zullen de gemaakte opname van een gesprek enkel voor trainingsdoeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de opname van een gesprek voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken, zoals het plaatsen van de opname van een gesprek op het internet.

Artikel 16.

Persoonsgegevens

Tenzij de deelneemster nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de deelneemster Mama’s van pareltjes bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van de deelneemsters in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Mama’s van pareltjes beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut de gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 17.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op de overeenkomst tussen Mama’s van pareltjes en de deelneemster is Nederlands recht van toepassing.

 

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de deelneemster en Mama’s van pareltjes worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mama’s van pareltjes gevestigd is. De deelneemster zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Mama’s van pareltjes zich schriftelijk jegens de deelneemster op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.